Công nợ phải thu

Số hiệu văn bản Ngày tháng Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Đường link
  26/04/2024 Tổng hợp báo cáo công nợ kỳ 2 năm 2022-2023 Chi tiết