Khối ngành Giáo dục thể chất và năng khiếu

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3
1 GDTC1 Giáo dục thể chất 1      
2 GDTC2 Giáo dục thể chất 2      
3 GDQP Giáo dục Quốc phòng