Thông báo

SỐ THÔNG BÁO NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH LINK ĐÍNH KÈM
23/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo đăng ký tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 4 02/04/2024 Xem chi tiết
10/KH/KHHTQT-ĐHQTBH Kế hoạch triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 01/04/2024 Xem chi tiết
19/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo đăng ký tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 3 "Tìm hiểu và khai thác ứng dụng Chat AI và một số chủ đề nghiên cứu khoa học" 13/03/2024 Xem chi tiết
13/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo xây dựng kế hoạch cử đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 01/03/2024 Xem chi tiết
12/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo đăng ký đề tài cấp Trường, cấp cơ sở năm 2024 01/03/2024 Xem chi tiết
38/TM/KHHTQT-ĐHQTBH Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Sinh viên Đại học Quốc tế Bắc Hà khởi nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay 18/12/2023 Xem chi tiết
52/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học quý 3 Trường ĐHQT Bắc Hà 06/11/2023 Xem chi tiết
44/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học quý 3, Tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường 11/09/2023 Xem chi tiết
35/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo tổ chức hội thảo khoa học - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 10/08/2023 Xem chi tiết
29/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo tổ chức hội thảo khoa học - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 03/07/2023 Xem chi tiết
02/TB/KH&HTQT-ĐHQTBH Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu đề tài cấp Trường quý 2 năm 2023 06/02/2023 Xem chi tiết