Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

TT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC MÃ SỐ LINK ĐÍNH KÈM
1 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy điều hòa nhiệt độ cục nóng không quạt gió ThS. Phạm Văn Hiệp Trường ĐHQTBH   Chi tiết