Đội ngũ Cố vấn

HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN THÔNG TIN LIÊN HỆ
PGS.TS Nguyễn Minh Cương Kỹ năng mềm và Văn hóa Doanh nghiệp Email: 
SĐT: 0903.254.828
Ths. Nguyễn Văn Trường Marketing và Truyền thông online Email: clblapnghiep@gmail.com
SĐT: 0987.264.888
TS. Trịnh Thị Thủy Triết - Mac Lênin Email: trinhthuy90tq@gmail.com
SĐT: 0973.803.925
Ths. Nguyễn Thị Huyền Kế toán Doanh nghiệp Email: huyen.nt@iubh.edu.vn
SĐT: 0932.213.369
Ths. Phạm Thúy Hà Kế toán Doanh nghiệp Email: hapt@iubh.edu.vn
SĐT: 0984.970.079
Ths. Nguyễn Thị Hằng Nghiệp vụ Văn phòng Email: hang.nt@iubh.edu.vn
SĐT: 0985.729.682
Ths. Hoàng Thị Tuyến Nghiệp vụ Văn phòng Email: tuyenhoang@iubh.edu.vn
SĐT: 0372.988.329
Ths. Nguyễn Minh Huyên Du học và Xuất khẩu lao động Email: nmhuyen@gmail.com
SĐT: 0968.752.930
Ths. Nguyễn Hồng Vinh Khởi nghiệp Email: vinhlyly@gmail.com
SĐT: 0901.720.099
Ths. Nguyễn Thị Hiền Tài chính Ngân hàng Email: lethuhien288899@gmail.com
SĐT: 0988.280.466

 

about-star