Dự toán thu chi trong kỳ

Số hiệu văn bản Ngày tháng Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Đường link
  26/04/2024 Bảng phân bổ tài chính năm 2024 (Tạm tính) Chi tiết