Khoa Nghiệp vụ và kỹ năng

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3
1 THVP Tin học văn phòng Tài liệu học tập Tin học văn phòng - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp    
2 SHDL Số hóa và lưu trữ dữ liệu      
3 HCVP Nghiệp vụ hành chính văn phòng Giáo trình nghiệp vụ hành chính văn phòng    
4 VTLT Nghiệp vụ văn thư lưu trữ Giáo trình Văn thư - Bộ Nội Vụ    
5 CCBM Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước      
6 PLHC Pháp luật hành chính nhà nước      
7 DADT Dự án và Đầu tư      
8 NVKT Nghiệp vụ kế toán      
9 NVKD Nghiệp vụ kinh doanh       
10 NVXK Nghiệp vụ xuất nhập khẩu      
11 QTDN1 Quản trị doanh nghiệp      
12 QTCV Quản trị công việc      
13 NCKH Nghiên cứu khoa học      
14 DAKN Khởi nghiệp      
15 PPTD Phương pháp tư duy và phản biện      
16 VHDN Văn hóa doanh nghiệp Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp - Học viện tài chính    
17 DHNN Định hướng nghề nghiệp      
18 KNGT Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình Chuyên đề Kỹ năng giao tiếp    
19 QTM Quản trị mạng và máy tính      
20 QTW Quản trị web      
21 TKDH Thiết kế đồ họa      
22 VKT Vẽ kỹ thuật      
23 VHKD Văn hóa kinh doanh Giáo trình Văn hóa kinh doanh - ĐH Kinh tế Quốc Dân