Khoa Nghiệp vụ và kỹ năng

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU NGÂN HÀNG CÂU HỎI
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3
1 THVP Tin học văn phòng Tài liệu học tập Tin học văn phòng - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp      
2 SHDL Số hóa và lưu trữ dữ liệu Bài giảng lưu trữ dữ liệu      
3 HCVP Nghiệp vụ hành chính văn phòng Giáo trình nghiệp vụ hành chính văn phòng      
4 VTLT Nghiệp vụ văn thư lưu trữ Giáo trình Văn thư - Bộ Nội Vụ     Xem chi tiết
5 CCBM Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước        
6 PLHC Pháp luật hành chính nhà nước Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - ĐH Luật HN      
7 DADT Dự án và Đầu tư Giáo trình lập dự án đầu tư - ĐH Kinh tế Quốc dân      
8 NVKT Nghiệp vụ kế toán        
9 NVKD Nghiệp vụ kinh doanh         
10 NVXK Nghiệp vụ xuất nhập khẩu        
11 QTDN1 Quản trị doanh nghiệp Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - PGS.TS Ngô Kim Thanh, PGS.TS Lê Văn Tâm      
12 QTCV Quản trị công việc        
13 NCKH Nghiên cứu khoa học        
14 DAKN Khởi nghiệp        
15 PPTD Phương pháp tư duy và phản biện Giáo trình kỹ năng tư duy phản biện      
16 VHDN Văn hóa doanh nghiệp Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp - Học viện tài chính      
17 DHNN Định hướng nghề nghiệp        
18 KNGT Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình Chuyên đề Kỹ năng giao tiếp Tài liệu bài giảng Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình - ĐH Đại Nam Tài liệu giảng dạy môn kỹ năng giao tiếp - ĐH Trà Vinh Xem chi tiết
19 QTM Quản trị mạng và máy tính        
20 QTW Quản trị web        
21 TKDH Thiết kế đồ họa        
22 VKT Vẽ kỹ thuật Tài liệu vẽ kỹ thuật      
23 VHKD Văn hóa kinh doanh Giáo trình Văn hóa kinh doanh - ĐH Kinh tế Quốc Dân     Xem chi tiết