Hệ thống nhận diện

1. Logo

 

 

2.  Banner

 

 

3. Banner kết nạp đảng

 

 

4. Phong bì thư

 

 

5. Card visit

 

 

6. Thẻ sinh viên

 

 

7. Bộ nhận dạng thương hiệu vector