Đào tạo cán bộ

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
13/TB/KHHTQT-ĐHQTBH Thông báo xây dựng kế hoạch cử đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 01/03/2024 Tải xuống
106/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định cử cán bộ đi đào tạo Tiến sĩ 20/09/2022 Tải xuống
74/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định cử Cán bộ đi học Thạc sĩ nâng cao trình độ 29/09/2021 Tải xuống