Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các giải pháp hợp lý áp dụng cho lưới điện phân phối việt nam đạt tiêu chuẩn lưới thông minh, mã số: kc.05.12/11-15

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP HỢP LÝ ÁP DỤNG CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VIỆT NAM ĐẠT TIÊU CHUẨN LƯỚI THÔNG MINH, Mã số: KC.05.12/11-15
Do PGS.TS  Phạm Văn Hòa làm chủ nghiệm đã hoàn thành, bảo vệ thành công cấp cơ sở.