Khối ngành Xây dựng

TT Mã học phần Tên học phần ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
Tài liệu 1 Tài liệu 2 Tài liệu 3
1 NNECN Tiếng anh Chuyên ngành      
2 HHKT Hình họa và vẽ kỹ thuật      
3 CTNM Địa chất công trình và nền móng      
4 BTCT Kết cấu bê tông cốt thép       
5 AUTC Autocad      
6 DHKT Thiết kế đồ họa và kiến trúc      
7 KCKT Tính toán kết cấu kỹ thuật      
8 KTCC Đồ án môn học ( kiến trúc + kết cấu)       
9 CTN Cấp thoát nước      
10 CTDN Kỹ thuật điện công trình và điện nhẹ      
11 DAMH Đồ án kiến thức chung của chuyên ngành      
12 TCTC Tổ chức thi công      
13 DAKC Đồ án kết cấu bê tông cốt thép       
14 TGDL Kỹ thuật Thông gió và điện lạnh      
15 BPTC Tối ưu thiết kế thi công và biện pháp thi công      
16 TTTN Thực tập tốt nghiệp      
17 BVTN Đồ án và bảo vệ tốt nghiệp      
18 QHKT Cơ sở quy hoạch và kiến trúc      
19 NLKT Nguyên lý kế toán      
20 CPXD Cơ sở cấp phép xây dựng      
21 DMKT Định mức kỹ thuật trong xây dựng      
22 BTDT Bóc tách dự toán xây dựng      
23 DAMH2 Đồ án môn học kiến thức chuyên ngành      
24 TVCT Thủy văn công trình      
25 TKHH Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường ô tô      
26 TNMD Thiết kế nền mặt đường      
27 XDMD Xây dựng nền mặt đường ô tô      
28 BTCT Thiết kế cầu bê tông cốt thép       
29 DBTCT Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép       
30 TCC Thi công cầu      
31 KDGC Kiểm định đánh giá chất lượng đường      
32 GSDT Giám sát và đánh giá đầu tư      
33 DATC Đồ án tổ chức thi công      
34 ATLD An toàn lao động      
35 KTTD Kỹ thuật Trắc địa và thực tập trắc địa       
36 TTCN Thực tập công nhân       
37 DAMH2 Đồ án kiến thức chuyên ngành