Hội đồng Khoa học và Đào tạo

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
64/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quyết định thành lập hội đồng xét và đánh giá tốt nghiệp cho sinh viên đợt 3 năm 2023 19//04/2024 Chi tiết
32/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quyết định thành lập Hội đồng xét và đánh giá tốt nghiệp cho Sinh viên đợt 2 năm 2024 14/03/2024 Chi tiết
23/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quyết định thành lập Hội đồng xét và đánh giá tốt nghiệp cho Sinh viên đợt 1 năm 2024 05/03/2024 Chi tiết
12/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà nhiệm kỳ 2020-2025 23/01/2024 Chi tiết
34/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 03/03/2023 Chi tiết
20/QĐ-ĐHQTBH Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 18/05/2020 Chi tiết