Hội đồng Khoa học và Đào tạo

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
12/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà nhiệm kỳ 2020-2025 23/01/2024 Chi tiết
34/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 03/03/2023 Chi tiết
20/QĐ-ĐHQTBH Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 18/05/2020 Chi tiết