Khối ngành Kinh tế

TT Mã học phần Tên học phần ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
Tài liệu 1 Tài liệu 2 Tài liệu 3
1 PTTC Phân tích tài chính doanh nghiệp Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp - Học viện tài chính    
2 TCDN Tài chính doanh nghiệp  Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Học viện tài chính    
3 KTĐT Kế toán dự án đầu tư      
4 TTQT Kế toán và thực hành kế toán thuế      
5 THKT Thực hành kế toán máy      
6 KTTM Kế toán thương mại dịch vụ      
7 KTSX Kế toán sản xuất      
8 KTTT Kế toán thanh toán      
9 KTTH Kế toán tổng hợp      
10 KTNS Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc NN      
11 KTHC Kế toán hành chính sự nghiệp       
12 KTT Kế toán thu Ngân sách Nhà nước ở các cơ quan Thuế, Hải quan      
13 KTBH Kế toán Bảo hiểm xã hội      
14 KTCT Kế toán các tổ chức chính trị xã hội      
15 KTDT Kế toán dự trữ Nhà Nước      
16 QLTC Quản lý tài chính công  Giáo trình quản lý tài chính công - Học viện tài chính    
17 QLSN Quản lý tài chính ở các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công      
18 TTTN Thực tập tốt nghiệp      
19 BVTN Khóa luận và bảo vệ tốt nghiệp      
20 QTH Quản trị học Giáo trình Quản trị học - Đh Kinh tế Quốc dân    
21 TCDN Tổ chức thành lập bộ máy doanh nghiệp      
22 QTDN2 Quản trị doanh nghiệp  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - PGS.TS Ngô Kim Thanh, PGS.TS Lê Văn Tâm    
23 TLCN1 Tiểu luận kiến thức chung của ngành      
24 QTTC Quản trị tổ chức, nhân sự      
25 QTHC Quản trị hành chính văn phòng       
26 QTKD2 Quản trị kinh doanh và marketing 2      
27 QTDA2 Quản trị dự án và sản xuất 2 Giáo trình Quản trị dự án đầu tư - Đại học Đà Lạt Tài liệu Quản trị dự án - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp  
28 HSTD Tổ chức thành lập hệ sinh thái du lịch      
29 QTDL Quản trị du lịch và Quản lý dự án du lich      
30 BMNH Tổ chức thành lập bộ máy nhà hàng khách sạn       
31 QTNH Quản trị nhà hàng khách sạn và Quản lý nhà hàng khách sạn      
32 XQDS Xây dựng và quản lý dự án sản xuất      
33 XQDT Xây dựng và quản trị dự án thương mại      
34 XQDD Xây dựng và quản trị dự án dịch vụ      
35 TLCN2 Tiểu luận kiến thức chuyên ngành      
36 QTTC2 Quản trị tài chính doanh nghiệp Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh tế Quốc dân    
37 QTNL Quản trị nguồn nhân lực  Giáo trình quản trị nguồn nhân lực - Đại học Kinh tế Quốc dân    
38 QTSX Quản trị tài chính trong sản xuất      
39 QTTM Quản trị tài chính trong thương mại      
40 TLCN2 Tiểu luận môn học về kiến thức chuyên ngành      
41 NNECN Tiếng Anh chuyên ngành       
42 NLKT Nguyên lý kế toán Giáo trình Nguyên lý kế toán - ĐH Thái Nguyên    
43 TCTT Lý thuyết tài chính tiền tệ Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - ĐH Kinh tế Quốc dân    
44 TDDA Thẩm định dự án đầu tư      
45 NVNH Nghiệp vụ ngân hàng      
46 TTTT Thị trường tài chính Giáo trình Thị trường tài chính - ĐH Ngân hàng TP HCM    
47 DAMH2 Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung      
48 QVDN Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp      
49 PBCTC Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Giáo trình phân tích báo cáo tài chính    
50 KTC Kiểm toán tài chính doanh nghiệp      
51 TDDA Xây dựng thẩm định dự án đầu tư      
52 MHQL Mô hình điều hành và quản lý trong ngân hàng       
53 NVTD Nghiệp vụ tín dụng       
54 PHT Nghiệp vụ phát hành thẻ       
55 QLRR Quản lý rủi do  Giáo trình quản trị rủi ro ngoại hối trong kinh doanh quốc tế - Học viện ngân hàng    
56 TCC Tài chính công      
57 BCDT Phân tích báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách       
58 NSNN Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN      
59 KTNS Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp      
60 DAMH2 Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành      
61 QTNL Quản trị nhân lực Giáo trình Quản trị nhân lực - ĐH Kinh tế Quốc dân    
62 TMĐT Thương mại điện tử Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - ĐH Kinh tế Quốc dân    
63 TMQT Thương mại quốc tế Giáo trình Thương mại quốc tế - ĐH Kinh tế Giáo trình Luật thương mại quốc tế - ĐH Kinh tế Quốc dân  
64 QTRR Quản trị rủi ro Bài giảng Quản trị rủi ro - ĐH Kinh tế Quốc dân Giáo trình quản trị rủi ro ngoại hối trong kinh doanh quốc tế - Học viện ngân hàng  
65 KTL Kinh tế lượng Giáo trình Kinh tế lượng - ĐH Kinh tế Quốc dân    
66 QTCL Quản trị chiến lược Giáo trình Quản trị chiến lược - ĐH Kinh tế Quốc dân    
67 HVTC Hành vi tổ chức Giáo trình Hành vi tổ chức - ĐH Kinh tế Quốc dân    
68 TTCK Thị trường chứng khoán Giáo trình Thị trường chứng khoán - ĐH Kinh tế Quốc dân