Khối ngành Kinh tế

TT Mã học phần Tên học phần ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
Tài liệu 1 Tài liệu 2 Tài liệu 3
1 PTTC Phân tích tài chính doanh nghiệp Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp (Tác giả: Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Hà) Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp (NXB Học viện tài chính)  
2 TCDN Tài chính doanh nghiệp  Giáo trình tài chính doanh nghiệp (Tác giả: Bùi Văn Tuấn, Vũ Văn Ninh) Giáo trình tài chính doanh nghiệp (NXB Đại học kinh tế quốc dân)  
3 KTĐT Kế toán dự án đầu tư Giáo trình Quản trị dự án đầu tư (Tác giả: Đỗ Trọng Hoài) Giáo trình quản lý dự án (Tác giả: Tứ Quang Phương)  
4 TTQT Kế toán và thực hành kế toán thuế Giáo trình thuế và kế toán thuế (Tác giả: Phan Thanh Hải, Chúc Anh Tú) Kế toán thuế trong doanh nghiệp (NXB Tài chính)  
5 THKT Thực hành kế toán máy Giáo trình kế toán máy (MXB Hà Nội) Giáo trình kế toán máy ( Tác giả: Trần Thị Song Minh)  
6 KTTM Kế toán thương mại dịch vụ Kế toán thương mại dịch vụ ( Tác giả: Trần Phước) Kế toán thương mại dịch vụ và KD XNK (Tác giả: Phan Đức Dũng)  
7 KTSX Kế toán sản xuất Kế toán chi phí giá thành (Tác giả: Phan Đức Dũng) Kế toán tài chính (Tác giả: Nguyễn Hữu Ánh)  
8 KTTT Kế toán thanh toán Kế toán tài chính (Tác giả: Trần Xuân Nam) Kế toán tài chính (Tác giả: Nguyễn Hữu Ánh)  
9 KTTH Kế toán tổng hợp Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tác giả: Đặng Thị Loan) Kế toán tài chính (Tác giả: Nguyễn Hữu Ánh)  
10 KTNS Kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc NN Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tác giả: Đặng Thị Loan) Kế toán tài chính (Tác giả: Trần Xuân Nam)  
11 KTHC Kế toán hành chính sự nghiệp  Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tác giả: Đặng Thị Loan) Kế toán tài chính (Tác giả: Trần Xuân Nam)  
12 KTT Kế toán thu Ngân sách Nhà nước ở các cơ quan Thuế, Hải quan Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tác giả: Đặng Thị Loan) Kế toán tài chính (Tác giả: Trần Xuân Nam)  
13 KTBH Kế toán Bảo hiểm xã hội Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tác giả: Đặng Thị Loan) Kế toán tài chính (Tác giả: Trần Xuân Nam)  
14 KTCT Kế toán các tổ chức chính trị xã hội Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tác giả: Đặng Thị Loan) Kế toán tài chính (Tác giả: Trần Xuân Nam)  
15 KTDT Kế toán dự trữ Nhà Nước Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tác giả: Đặng Thị Loan) Kế toán tài chính (Tác giả: Trần Xuân Nam)  
16 QLTC Quản lý tài chính công  Giáo trình quản lý tài chính công (Tác giả: Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan) Bài tập quản lý tài chính công (Tác giả: Phạm Văn Khoan, Bùi Tiến Hanh)  
17 QLSN Quản lý tài chính ở các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công      
18 TTTN Thực tập tốt nghiệp      
19 BVTN Khóa luận và bảo vệ tốt nghiệp      
20 QTH Quản trị học Giáo trình quản trị học ( Tác giả: Nguyễn Xuân Điền) Giáo trình quản trị học ( NXB Tài chính)  
21 TCDN Tổ chức thành lập bộ máy doanh nghiệp Giáo trình pháp luật DN ( Tác giả: Bùi Ngọc Sơn) Luật doanh nghiệp ( NXB Hồng Đức)  
22 QTDN2 Quản trị doanh nghiệp  Quản trị doanh ngiệp ( Trường Đại học kinh tế quốc dân) Giáo trình quản trị doanh nghiệp (NXB thống kê)  
23 TLCN1 Tiểu luận kiến thức chung của ngành      
24 QTTC Quản trị tổ chức, nhân sự Giáo trình quản trị nguồn nhân lực (NXB ĐH kinh tế quốc dân) Giáo trình quản trị nguồn nhân lực ( Học viện Tài chính)  
25 QTHC Quản trị hành chính văn phòng  Quản trị hành chính văn phòng (Tác giả: Nguyễn Hữu Thân) Quản trị hành chính văn phòng (NXB Kinh tế quốc dân)  
26 QTKD2 Quản trị kinh doanh và marketing 2 Giáo trình quản trị kinh doanh ( Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền) Quản trị kinh doanh (Tác giả: Nguyễn Thành Độ)  
27 QTDA2 Quản trị dự án và sản xuất 2 Giáo trình quản trị dự án

Giáo trình Quản trị dự án đầu tư (Tác giả: Đỗ Trọng Hoài)

Giáo trình Marketing căn bản (Sở GD&ĐT Hà Nội)
28 HSTD Tổ chức thành lập hệ sinh thái du lịch Giáo trình du lịch sinh thái ( Tác giả: Đặn Văn Minh)    
29 QTDL Quản trị du lịch và Quản lý dự án du lich Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch (Tác giả: Hà Nam Khánh Giao) Giáo trình quản trị cơ sở lưu trú du lịch (Tác giả: Nam Khánh Giao)  
30 BMNH Tổ chức thành lập bộ máy nhà hàng khách sạn  Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng (Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình) Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng ( Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn BÌnh )  
31 QTNH Quản trị nhà hàng khách sạn và Quản lý nhà hàng khách sạn Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng (Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình) Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng ( Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn BÌnh )  
32 XQDS Xây dựng và quản lý dự án sản xuất Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng (Tác giả: Phan Nhựt Huy, Đoàn Ngọc Hiệp) Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư (NXB Thống kê)  
33 XQDT Xây dựng và quản trị dự án thương mại Giáo trình Quản trị dự án đầu tư (Tác giả: Đỗ Trọng Hoài)    
34 XQDD Xây dựng và quản trị dự án dịch vụ Giáo trình Quản trị dự án đầu tư (Tác giả: Đỗ Trọng Hoài)    
35 TLCN2 Tiểu luận kiến thức chuyên ngành      
36 QTTC2 Quản trị tài chính doanh nghiệp Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Tác giả: Phạm Quang Trung) Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (NXB Kinh tế quốc dân)  
37 QTNL Quản trị nguồn nhân lực  Quản trị nguồn nhân lực (Tác giả: Nguyễn Ngọc Quân) Quản trị nguồn nhân lực (Tác giả: Trần Kim Dung)  
38 QTSX Quản trị tài chính trong sản xuất Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Tác giả: Phạm Quang Trung) Quản trị tài chính (Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm)  
39 QTTM Quản trị tài chính trong thương mại Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Tác giả: Phạm Quang Trung) Quản trị tài chính (Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm)  
40 TLCN2 Tiểu luận môn học về kiến thức chuyên ngành      
41 NNECN Tiếng Anh chuyên ngành       
42 NLKT Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán (Tác giả: Võ Văn Nhị) Giáo trình nguyên lý kế toán ( NXB Thống Kê, tác giả:  TS Trần Thị Kim Anh) Kế toán tài chính (Tác giả: Võ Văn Nhị)
43 TCTT Lý thuyết tài chính tiền tệ      
44 TDDA Thẩm định dự án đầu tư Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư (Tác giả: Đỗ Phú Trần Tình) Lập và thẩm định dự án đầu tư (Tác giả: TS Đinh Thế Hiển)  
45 NVNH Nghiệp vụ ngân hàng Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại ( Tác giả: Trần Thị Xuân Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc) Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại ( Tác giả: Phan Thị Cúc)  
46 TTTT Thị trường tài chính Giáo trình thị trường tài chính ( Tác giả: Hoàng Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Hoài Lê) Giáo trình thị trường tài chính ( NXB Công Thương) Giáo trình thị trường tài chính ( NXB tổng hợp TP HCM)
47 DAMH2 Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung      
48 QVDN Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Tác giả: Phạm Quang Trung) Quản trị tài chính (Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm)  
49 PBCTC Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Giáo trình phân tích báo cáo tài chính (Tác giả: Nguyễn Năng Phúc) Giáo trình phân tích báo cáo tài chính (Tác giả: Nguyễn Văn Công)  
50 KTC Kiểm toán tài chính doanh nghiệp Giáo trình phân tích báo cáo tài chính (Tác giả: Nguyễn Năng Phúc) Giáo trình phân tích báo cáo tài chính (Tác giả: Nguyễn Văn Công)  
51 TDDA Xây dựng thẩm định dự án đầu tư Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư (Tác giả: Đỗ Trần Phú Tình) Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư (Tác giả: Nguyễn Bạch Nguyệt)  
52 MHQL Mô hình điều hành và quản lý trong ngân hàng  Giáo trình ngân hàng thương mại (Tác giả: Nguyễn Văn Tiến) Giáo trình nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Tác giả: Nguyễn Văn Tiến)  
53 NVTD Nghiệp vụ tín dụng  Giáo trinh tín dụng ngân hàng (Tác giả: Nguyễn Văn Tiến)    
54 PHT Nghiệp vụ phát hành thẻ  Giáo trình ngân hàng thương mại (Tác giả: Nguyễn Văn Tiến)    
55 QLRR Quản lý rủi do  Bài giảng quản trị rủi ro (Tác giả: Phan Thị Thu Hà, Lê Thanh Tâm, Hoàng Đức Mạnh) Quản trị rủi ro doanh nghiệp ( Tác giả: Nguyễn Thị Liên Diệp)  
56 TCC Tài chính công Giáo trình tài chính công (Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu) Giáo trình tài chính công (NXB Tài chính)  
57 BCDT Phân tích báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách  Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp (Tác giả: Đặng Thị Loan)    
58 NSNN Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN Giáo trình phân tích báo cáo tài chính (Tác giả: Nguyễn Năng Phúc)    
59 KTNS Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp Giáo trình phân tích báo cáo tài chính (Tác giả: Nguyễn Năng Phúc)    
60 DAMH2 Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành      
61 QTNL Quản trị nhân lực Giáo trình Quản trị nhân lực (ĐH Kinh tế Quốc dân)    
62 TMĐT Thương mại điện tử Giáo trình Thương mại điện tử    
63 TMQT Thương mại quốc tế Giáo trình Thương mại quốc tế (ĐHQGHN)