Ban kiểm soát

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
10/BC/BKS-ĐHQTBH Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 06/04/2023 Chi tiết
04/BC/BKS-ĐHQTBH Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 28/02/2022 Chi tiết
02/QĐ//VP-ĐHQTBH Quyết định thành lập Ban Kiểm soát Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 08/01/2021 Chi tiết