Văn bản chỉ đạo, điều hành

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
  Danh sách cử quần chúng ưu tú tham gia Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng 05/04/2024 Tải xuống
10-CV/CU Công văn đề nghị cấp kinh phí hoạt động 28/03/2024 Tải xuống
05/TB/CU-ĐHQTBH Thông báo trao tặng huy hiệu đảng, quyết định đảng viên chính thức 12/03/2024 Tải xuống
03/TB/CU-ĐHQTBH Thông báo tạo nguồn kết nạp Đảng viên mới 11/03/2024 Tải xuống
13/TB/ĐU-ĐHQTBH Thông báo họp chi bộ tháng 12, kiểm điểm, đánh giá xếp loại năm 2023 13/12/2023 Tải xuống
08/TB/CB-ĐHQTBH Thông báo đánh giá sinh viên 15/06/2023 Tải xuống
07-CV/ĐU Công văn đề nghị cấp kinh phí hoạt động năm 2023 10/05/2023 Tải xuống
16/BC-CB Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 15/12/2022 Tải xuống
18/CV/VPCU-ĐHQTBH Công văn xin in thẻ Đảng viên 30/12/2022 Tải xuống
11/CV/CU-ĐHQTBH Công văn đăng ký tham dự lớp học Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng Đảng 02/11/2022 Tải xuống
  Quy trình kết nạp Đảng viên mới 06/07/2022 Tải xuống
  Mẫu Chương trình lễ kết nạp Đảng viên mới 26/08/2022 Tải xuống
71/QĐ/CUĐHQTBH Quyết định ban hành quy trình kết nạp Đảng viên 06/07/2022 Tải xuống
  Thống kê số lượng sinh viên tiêm Vacxin covid-19 25/10/2021 Tải xuống
04/BC/VPDU-ĐHQTBH Báo cáo kết quả sinh hoạt chi ủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 6 tháng đầu năm 2021 29/06/2021 Tải xuống
03/CV-CU/ĐHQTBH Công văn đăng ký tham dự lớp học Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng Đảng 03/06/2021 Tải xuống
  Báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ Đảng viên tính đến 01/4/2021 01/04/2021 Tải xuống
01/QĐ/CU-ĐHQTBH Quy chế Tài chính công tác Đảng của Chi ủy Trường ĐHQTBH 02/01/2021 Tải xuống