Báo cáo tổng kết công việc

Số hiệu văn bản Ngày tháng Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Đường link
09/BC/TCKT-ĐHQTBH 31/03/2023 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Phòng Tài chính Kế toán Chi tiết
02/BC/BGH-ĐHQTBH 24/02/2022 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Phòng Tài chính Kế toán Chi tiết