Phòng Lưu trữ và Truyền thông

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Luật
1.1.1 01/2011/QH13 Luật Lưu trữ Quốc Hội 11/07/2012 Tải xuống
1.2 Nghị định
1.2.1 30/2020/NĐ-CP Nghị định về Công tác văn thư Thủ tướng chính phủ 05/03/2020 Tải xuống
1.2.2 27/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Thủ tướng chính phủ 01/03/2018 Tải xuống
1.2.3 99/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu Thủ tướng chính phủ 01/07/2016 Tải xuống
1.2.4 01/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ Thủ tướng chính phủ 03/01/2013 Tải xuống
1.3 Thông tư
1.3.1 02/VBHN-BTTTT Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Bộ Thông tin và Truyền thông 17/09/2019 Tải xuống
2 Văn bản của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
2.1 Quy chế
2.1.1 86/NQ-ĐHQTBH Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 30/07/2020 Tải xuống
2.1.2 103/QĐ-ĐHQTBH Quy chế thu, chi nội bộ của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 31/8/2020 Tải xuống
2.1.3 104/QĐ-ĐHQTBH Quy chế quản lý lao động, tiền lương, BHXH của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 01/9/2020 Tải xuống
2.2 Quy định
2.2.1 94/QĐ/VP-ĐHQTBH Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu 09/11/2021 Tải xuống
2.2.2 20/QĐ/VP-ĐHQTBH Nội quy làm việc Ban Giám hiệu 09/04/2021 Tải xuống
2.3 Quyết định
2.3.1 08/QĐ-ĐHQTBH Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng ban chức năng thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Trường ĐHQTBH 03/03/2020 Tải xuống
2.3.2 1369/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Thủ tướng Chính phủ 10/10/2007 Tải xuống
about-star