Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Luật
1.1.1 42/VBHN-VPQH Luật giáo dục đại học Quốc hội 10/12/2018 Tải xuống
1.2 Nghị định
1.2.1 99/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học Thủ tướng chính phủ 30/12/2019 Tải xuống
1.3 Thông tư
1.3.1 08/2021/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo 18/03/2021 Tải xuống
1.3.2 03/2020/TT-BGDĐT Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 10/02/2020 Tải xuống
1.3.3 27/2019/TT-BGDĐT Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/12/2019 Tải xuống
1.3.4 21/2019/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Bộ Giáo dục và Đào tạo 29/11/2019 Tải xuống
1.3.5 23/2016/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/10/2016 Tải xuống
1.4 Quyết định
1.4.1 18/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học Thủ tướng chính phủ 31/05/2017 Tải xuống
1.4.2 17/VBHN-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thồn tín chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/05/2014 Tải xuống
2 Văn bản của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
2.1 Quy chế
2.1.1 86/NQ-ĐHQTBH Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 30/07/2020 Tải xuống
2.1.2 138,139,140,141,142,144/QĐ-ĐHQTBH Các Quy chế đào tạo Ban Giám hiệu 16/11/2020 Tải xuống
2.2 Quy định
2.2.1 94/QĐ/VP-ĐHQTBH Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu 09/11/2021 Tải xuống
2.2.2 09/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quy định tạo mã số sinh viên Ban Giám hiệu 25/02/2021 Tải xuống
2.2.3 20/QĐ/VP-ĐHQTBH Nội quy làm việc Ban Giám hiệu 09/04/2021 Tải xuống
2.2.4 24/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quy định xét miễn giảm và công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo ĐHCQ Ban Giám hiệu 15/04/2021 Tải xuống
2.3 Quyết định
2.3.1 08/QĐ-ĐHQTBH Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng ban chức năng thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Ban Giám hiệu 03/03/2020 Tải xuống
2.3.2 893/QĐ-ĐHQTBH Quyết định về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà theo Thông tư số 24/2017/TT-BGH Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/03/2018 Tải xuống
2.3.3 1197/QĐ-BGDĐT Quyết định giao quyền đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Bộ Giáo dục và Đào tạo 28/03/2012 Tải xuống
2.3.4 296/QĐ-BGDĐT Quyết định giao quyền đào tạo ngành Kinh tế xây dựng và Kỹ thuật công trình xây dựng Bộ Giáo dục và Đào tạo 19/01/2012 Tải xuống
2.3.5 9596/BGDĐT-ĐTVNN Công văn cho phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo cử nhân 2+1,5 và 3+1,5 với trường ĐH Griffith, Australia Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/10/2009 Tải xuống
2.3.6 13207/BGDĐT-HTQT Công văn liên kết đào tạo với trường ĐH Griffith Ôxtraylia Bộ Giáo dục và Đào tạo 18/12/2007 Tải xuống
2.3.7 7899/QĐ-BGDĐT Quyết định giao quyền đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/12/2007 Tải xuống
2.3.8 1369/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Thủ tướng Chính phủ 10/10/2007 Tải xuống
about-star