Ban Thanh tra và Giám sát

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Luật
1.1.1 56/2010/QH12 Luật Thanh tra Quốc Hội 15/11/2010 Tải xuống
1.2 Nghị định
1.2.1 138/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Thủ tướng chính phủ 22/10/2013 Tải xuống
1.2.2 42/2013/NĐ-CP Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục Thủ tướng chính phủ 09/05/2013 Tải xuống
1.3 Thông tư
1.3.1 51/2012/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo 18/12/2012 Tải xuống
1.3.2 39/2013/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/12/2013 Tải xuống
1.3.3 32/2014/TT-BGDĐT Thông tư quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/09/2014 Tải xuống
1.3.4 23/2016/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/10/2016 Tải xuống
1.4 Quyết định
1.4.1 41/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/10/2006 Tải xuống
2 Văn bản của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
2.1 Quy chế
2.1.1 86/NQ-ĐHQTBH Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 30/07/2020 Tải xuống
2.1.2 103/QĐ-ĐHQTBH Quy chế thu, chi nội bộ của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 31/8/2020 Tải xuống
2.1.3 108/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quy chế quản lý lao động, tiền lương, BHXH của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Ban Giám hiệu 17/12/2021 Tải xuống
2.2 Quy định
2.2.1 94/QĐ/VP-ĐHQTBH Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu 09/11/2021 Tải xuống
2.2.2 20/QĐ/VP-ĐHQTBH Nội quy làm việc Ban Giám hiệu 09/04/2021 Tải xuống
2.3 Quyết định
2.3.1 08/QĐ-ĐHQTBH Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng ban chức năng thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Ban Giám hiệu 03/03/2020 Tải xuống
2.3.3 1369/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Thủ tướng Chính phủ 10/10/2007 Tải xuống

 

about-star