Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Luật
1.1.1 43/2019/QH14 Luật giáo dục Quốc hội 14/06/2019 Tải xuống
1.3 Thông tư
1.3.1 23/2016/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo 13/10/2016 Tải xuống
1.4 Quyết định
1.4.1 18/2017/QĐ-TTg Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học Thủ tướng chính phủ 31/05/2017 Tải xuống
1.4.2 17/VBHN-BGDĐT Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thồn tín chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/05/2014 Tải xuống
2 Văn bản của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
2.1 Quy chế
2.1.1 86/NQ-ĐHQTBH Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 30/07/2020 Tải xuống
2.1.2 138,139,140,141,142,144/QĐ-ĐHQTBH Các Quy chế đào tạo Ban Giám hiệu 16/11/2020 Tải xuống
2.2 Quy định
2.2.1 94/QĐ/VP-ĐHQTBH Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu 09/11/2021 Tải xuống
2.2.2 20/QĐ/VP-ĐHQTBH Nội quy làm việc Ban Giám hiệu 09/04/2021 Tải xuống
2.2.3 24/QĐ/ĐT-ĐHQTBH Quy định xét miễn giảm và công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo ĐHCQ Ban Giám hiệu 15/04/2021 Tải xuống
2.3 Quyết định
2.3.1 08/QĐ-ĐHQTBH Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng ban chức năng thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Trường ĐHQTBH 03/03/2020 Tải xuống
2.3.2 1369/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Thủ tướng Chính phủ 10/10/2007 Tải xuống
about-star