Phòng Tài chính - Kế toán

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Luật
1.1.1 88/2015/QH13 Luật Kế toán Quốc Hội 20/11/2015 Tải xuống
1.1.2 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm Xã hội Quốc Hội 20/11/2014 Tải xuống
1.2 Nghị định
1.2.1 58/2020/NĐ-CP Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Thủ tướng chính phủ 27/05/2020 Tải xuống
1.2.2 99/2016/NĐ-CP Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu Thủ tướng chính phủ 01/07/2016 Tải xuống
1.2.3 05/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động Thủ tướng Chính phủ 12/01/2015 Tải xuống
1.4 Quyết định
1.4.1 888/QĐ-BHXH Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam BHXH VN 16/07/2018 Tải xuống
1.4.2 595/QĐ-BHXH Quyết định ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế BHXH VN 14/04/2017 Tải xuống
2 Văn bản của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
2.1 Quy chế
2.1.1   Quy chế làm việc     Thiếu
2.1.2 108/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quy chế quản lý lao động, tiền lương, BHXH của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Ban Giám hiệu 17/12/2021 Tải xuống
2.1.3 103/QĐ-ĐHQTBH Quy chế thu, chi nội bộ của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 31/8/2020 Tải xuống
2.1.4 86/NQ-ĐHQTBH Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 30/07/2020 Tải xuống
2.2 Quy định
2.2.1 94/QĐ/VP-ĐHQTBH Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu 09/11/2021 Tải xuống
2.2.2 20/QĐ/VP-ĐHQTBH Nội quy làm việc Ban Giám hiệu 09/04/2021 Tải xuống
2.3 Quyết định
2.3.1 08/QĐ-ĐHQTBH Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng ban chức năng thuộc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Ban Giám hiệu 03/03/2020 Tải xuống
2.3.2 1369/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Thủ tướng Chính phủ 10/10/2007 Tải xuống
about-star