Thông báo xây dựng kế hoạch cử đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, giảng viên

Xem file đính kèm

Download đính kèm (240301 13.TB.KHHTQT Kế hoạch đi học tập với cán bộ giảng viên.pdf)

about-star
about-star