Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức KH&CN ngoài công lập, có vốn nước ngoài, năm 2021

Xem file đính kèm (211231 PKHHTQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC 2021.pdf)

about-star