Biên bản Thanh tra về việc chấp hành các quy định về đào tạo, giảng dạy và học tập của sinh viên Đại học chính quy K15

Xem file đính kèm (211021 485.BB.BTT-ĐHQTBH BTT CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO K15.pdf)

about-star
about-star