Thông báo một số Giảng viên không sử dụng phần mềm Microsoft Teams cho việc dạy và học online

Xem file đính kèm

Download đính kèm (211119 39.TB.KT-ĐHQTBH PKT GIẢNG VIÊN KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM TEAMS.pdf)

about-star
about-star