Hội thảo: Giải pháp cho sự phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam đến năm 2030

Tác giả: ĐH Quốc tế Bắc Hà

Trong các năm 2012-2015 Trường ĐHQT Bắc Hà được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì Đề tài độc lập cấp nhà nước “ Phát triển kinh tế trí thức ở Việt nam đến năm 2020” do GS Đặng Hữu làm chủ nhiệm.
Dự kiến đầu tháng 7 năm 2015 Đề tài sẽ nghiệm thu.
Để đảm bảo chất lượng, Đề tài đã tổ chức một số buổi hội thảo, hội nghị khoa học và công bố trên các tạp chí.
Một trong các buổi hội thảo đã được tổ chức tại Viện Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 26 tháng 5 năm 2015 với tiêu đề “Giải pháp cho sự phát triển kinh tế trí thức ở Việt nam đến năm 2030”.
Hội thảo bắt đầu từ 8 giò 30
Mở đầu cuộc Hội thảo GS Đặng Hữu phát biểu “ Một số nét khái quat về phát triển kinh tế trí thức trên thế giới và sự cấp thiết phát triển kinh tế trí thức ở Việt Nam”
Tiếp theo là các bài phát biểu của TS Lưu Bích Hồ “ Báo cáo cụ thể về mục tiêu, lộ trình, giải pháp phát triển kinh tế trí thức ở Việt nam”, PGS.TS Nguyễn Đình Hóa “ Thúc đẩy hoạt động Khoa học & Công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt nam- Vấn đề & Giải pháp”
Sau các bài phát biểu, các đại biểu bao gồm các nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà quản lý sôi nổi đóng góp ý kiến. Các ý kiến tập trung một số vấn đề chính sau:
- Đề tài đã xây dựng lên một bức tranh tổng thể kinh tế trí thức ở Việt, so sánh với kinh tế trí thức trên thế giới và trong khu vực vơi những số liệu tư liệu khá đầy đủ và sinh động;
- Bức tranh tổng thể này cần được tuyên truyền, quảng bá trên toàn quốc để tất cả Việt nam mà các doanh nghiệp là chính cần một chiến lược phát triển kinh tế trí thức cho mình;
- Một số đề xuất, kiến nghị đề nghị được sử dụng trong Tổng kết 30 năm đổi mới và các dự thảo văn kiện Đại hội XII.
Thảo luận diển ra trong không khí sôi nổi nhiệt huyết và chân thành
Gần 13 giờ Hội thảo kết thúc, mặc dù còn rất nhiều ý kiến muốn giãi bày.
GS Đặng Hữu, chủ nhiệm đề tài phát biểu tổng kết.
Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, ngoài những người trực tiếp thực hiện Đề tài GS Đặng Hữu,PGS.TS Nguyễn Đinh Hóa, còn có tham dự Hiệu trưởng nhà trường PGS.TS Phạm Văn Hòa, Trưởng khoa Kinh tế &Quản trị doanh nghiệp PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo

about-star