Thông báo thực hiện nghiêm túc quy định về khám sức khỏe đối với sinh viên hệ chính quy

Xem file đính kèm

Download đính kèm (230301 10.TB.VP-ĐHQTBH Thực hiện quy định khám sức khỏe.pdf)

about-star
about-star