Thông báo khám sức khỏe lần 1 cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Xem file đính kèm

Download đính kèm (231114 54.TB.VP-ĐHQTBH Thông báo khám sức khỏe lần 1.pdf)

about-star
about-star