Thông báo Hướng dẫn nhập học online năm học 2021-2022

Xem file đính kèm (210723 20.TB.ĐT-ĐHQTBH PĐT THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ONLINE.pdf)

about-star
about-star