Đề tài: Xây dựng và triển khai dự án điện mặt trời nối lưới công suất từ 3 đến 5 KW tại trung tâm làm mô hình điểm và đánh giá kết quả. Từ đó nhân rộng trên toàn tỉnh.

Tác giả: Th.s Phạm Văn Hiệp

about-star
about-star