Trung tâm Thí nghiệm Thực hành

Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

- Quản lý các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành thuộc các khoa, ngành của trường

- Quản lý các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất.

- Cung cấp các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và vật tư cho các lớp học.

- Lập kế hoạch mua sắm, bổ sung vật tư cho thực hành, thực tập.

- Vận hành và hướng dẫn vận hành các thiết bị thí nghiệm.

- Bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị thí nghiệm.

- Phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, làm đề tài, đồ án, khóa luận của giảng viên, sinh viên.

- Tham gia giảng dạy và nghiện cứu khoa học.

- Thực hiện đào tạo các lớp ngắn hạn, đào tạo theo địa chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about-star