Quy định tổ chức thi trực tuyến trong thời gian phòng, chống đại dịch COVID-19 áp dụng đối với các Khoa và các Đơn vị hợp tác

Xem file đính kèm (210812 23.TB.KT-ĐHQTBH PKT QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH].pdf)

about-star
about-star