Kế hoạch đào tạo

STT NỘI DUNG ĐƯỜNG DẪN
05 Kế hoạch đào tạo lớp QTKD-K1402 Tải xuống
04 Kế hoạch đào tạo lớp CNTT-K1402 Tải xuống
03 Kế hoạch đào tạo lớp KTXD-K1402 Tải xuống
02 Kế hoạch đào tạo các khoa K1401 Tải xuống
01 Kế hoạch đào tạo chính quy toàn khóa K14 Tải xuống