Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà họp sinh hoạt chi ủy Qúy II năm 2022

Vào lúc 14h00 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2022, Chi ủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức Họp sinh hoạt chi ủy.

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Hiệp - Bí thư Chi ủy, các đồng chí là Đảng viên đang sinh hoạt trong Chi ủy cùng các quần chúng ưu tú.

 

 

Nội chính của cuộc họp như sau:

1. Đồng chí Phạm Văn Hiệp đã báo cáo khái quát về công tác Đào tạo, định hướng tuyển sinh năm 2022 và tiến độ đầu tư xây dựng của Nhà trường.

2. Sau quá trình hướng dẫn, nhận xét và đánh giá Chi ủy đã thống nhất 02 đồng chí quần chúng ưu tú: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng đủ điều kiện kết nạp đợt 1.

3. Bên cạnh đó chi ủy Trường chú trọng công tác phát triển Đảng viên và đặt ra mục tiêu sẽ gia tăng số lượng quần chúng ưu tú kết nạp Đảng viên.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiệp, yêu cầu Đảng viên trong Chi ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt các quần chúng ưu tú đang được theo dõi và giới thiệu kết nạp cần tích cực đạt được nhiều thành tích trong công việc cũng như đưa ra các sáng kiến ý tưởng để đóng góp cho Nhà trường.

about-star
about-star