Họp Chi ủy tháng 5/2021

Nội dung cuộc họp:

1. Quán triệt công tác bầu cử

2. Sinh viên nhà trường đang học online, do vậy không có hòm phiếu và không đăng ký bầu cử tại trường

3. Đối tượng SV quốc tế vẫn đang nội trú tại trường ( đây là đối tượng không thuộc quyền bỏ phiếu)

4. Thông báo của ĐUK, các Đảng viên nộp lại thẻ Đảng viên theo hướng dẫn của ĐUK để kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4

5. Thông báo về kế hoạch triển khai nâng vốn điều lệ và huy động tài chính

6. Báo cáo về tình hình thanh kiểm tra của nhà trường trong Quý II

7. Báo cáo về kế hoạch triển khai mô hình quản trị của nhà trường

8. Giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp đảng.

 

Chi tiết báo cáo: Xem tại đây

about-star