Hội nghị nhà đầu tư năm 2020

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, ngày 15/01/2020, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức Hội nghị nhà đầu tư năm 2020.

         

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, thống nhất ban hành các nghị quyết:

        - Nghị quyết về Chiến lược phát triển Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

        - Nghị quyết về cơ cấu, thành phần Hội đồng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

        - Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Hội nghị xác định: (i) Xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; (ii) Xây dựng Chiến lược phát triển nhà trường, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; (iii) Thành lập Hội đồng trường; (iv) Thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo; (v) Kiện toàn lãnh đạo Văn phòng và các phòng, ban chức năng; (vi) Kiện toàn tổ chức, nhân sự các khoa, đơn vị đào tạo theo hướng tinh giản đầu mối quản lý, điều hành; (vii) Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan; (viii) Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tuyển sinh đại học năm 2020; (ix) Khởi công xây dựng cơ sở vật chất tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; (x) Tiếp tục chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương trong các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo; (x) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

 

Hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, ban chức năng, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2019, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục  đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà ngang tầm nhiệm vụ cơ sở giáo dục đại học tư thục định hướng ứng dụng, phù hợp với các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp Hội nghị Nhà Đầu tư năm 2020

                             Biên bản họp Cử đại diện Nhà Đầu tư của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

about-star