Hội đồng Trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

1. PGS. TS. Trần thị Tâm Đan - Chủ tịch Hội đồng Trường

2. Ngô Đình Loan - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường

3. PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung - Hiệu trưởng - Thành viên

4. ThS. Phạm Văn Hiệp - Đại diện Nhà Đầu tư - Thành viên

5. ThS. Nguyễn Minh Huyên - Phó Hiệu trưởng - Thành viên

6. Phạm Thúy Hà - Chủ tịch Công đoàn - Thành viên

7. Nguyễn Thị Huyền - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Thành viên

8. Đào Quốc Tiến - Thành viên

9. Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Thành viên

10. Đặng Đình Việt - Thành viên

11. ThS. Lê Thanh Trường - Thành viên

12. Hoàng Thị Tuyến - Chánh Văn phòng - Thư ký Hội đồng trường

13. GS. TSKH. Phan Anh - Thành viên

14. Ngô Tùng Lâm - Thành viên

15. Lê Hồng Phúc - Đại diện Giảng viên - Thành viên