Đề tài: Xây dựng mô hình và triển khai dự án điện mặt trời nối lưới cho các đơn vị hành chính hoặc các trường học tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn

Tác giả: Phạm Văn Hiệp

about-star
about-star