Danh mục Đề tài - Hội nghị, Hội thảo năm 2021

STT

Tên đề tài, dự án

Thời gian nghiệm thu

1

Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Hành chính văn phòng

60/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 06/12/2021

2

Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Pháp luật hành chính nhà nước

57/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 30/11/2021

3

Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Quản trị mạng

20/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 10/10/2021

4

Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ

49/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 30/9/2021

5 Nghiên cứu giải pháp sản xuất nông nghiệp sinh thái công nghệ cao 47/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 05/7/2021
6 Nghiên cứu giải pháp Quản trị Trường Đại học bằng mô hình kinh tế chia sẻ 46/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 02/9/2021
7 Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Quản trị Website 64/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/12/2021

8

Nghiên cứu công nghệ sản xuất nồi cơm điện ủ nhiệt trên 6 giờ

44/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 02/8/2021

9

Nghiên cứu chế tạo giảm sóc ôtô bằng công nghệ kết cấu hình học trục đồng tâm nằm ngang

43/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 01/8/2021

10 Nghiên cứu giải pháp chiếu sáng trong lớp học 41/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 06/6/2021
11 Nghiên cứu chế tạo công tắc điện không dây 35/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 07/5/2021
12 Nghiên cứu giải pháp sạc nhanh cho pin oto bằng phương pháp thay đổi giá trị nội trở 33/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 04/05/2021
13 Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế đồi rừng bền vững 19/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 23/4/2021
14 Nghiên cứu chế tạo dầm bê tông vượt nhịp bằng công nghệ sắt hình 08/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2021
15 Nghiên cứu sản xuất khẩu trang và màng lọc sát khuẩn bằng nhựa PE 04/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 13/01/2021
16 Nghiên cứu giải pháp sản xuất bếp từ thông minh tự động điều chỉnh công suất 03/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 12/01/2021
about-star