Chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra

1. Chức năng

              Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và trường (sau đây gọi chung là thanh tra) trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm thi hành đúng pháp luật, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của trường.

 

2. Nhiệm vụ

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; quản lý khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, công tác tổ chức – nhân sự  và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

- Báo cáo tổng kết định kỳ về công tác thanh tra; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về các lĩnh vực quản lý của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

about-star