Áp dụng các phương án và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Xem file đính kèm (211216 45.TB.VP-ĐHQTBH VPT ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG ÁN TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH.pdf)

about-star