Văn bản chỉ đạo, điều hành của Nhà Đầu tư

 

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
18/TB/NĐT-ĐHQTBH Thông báo đổi sổ cổ đông 16/07/2021 Tải xuống
49/CV/TCKT-ĐHQTBH Công văn thu hồi tiền ứng vốn cho Ban quản lý các dự án xây dựng Tiên Du lần 2 12/07/2021 Tải xuống
  Tên các gói thầu công trình xây dựng trường ĐHQTBH 02/07/2021 Tải xuống
01/NQ/NĐT-ĐHQTBH Nghị quyết phê duyệt nội dung tăng vốn điều lệ, phát hành thêm cổ phiếu, huy động vốn theo danh mục các hạng mục đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 25/06/2021 Tải xuống
06/BB/NĐT-ĐHQTBH Biên bản họp Đại hội bất thường Nhà Đầu tư thông qua nội dung tăng vốn điều lệ 25/06/2021 Tải xuống
14/TB/NĐT-ĐHQTBH Thông báo họp nhà đầu tư 03/06/2021 Tải xuống
28/CV/KT-ĐHQTBH Công văn thu hồi tiền ứng vốn cho Ban quản lý các dự án xây dựng Tiên Du 20/05/2021 Tải xuống
14/CV/BGH-ĐHQTBH Công văn tăng vốn điều lệ xây dựng Trường 02/04/2021 Tải xuống
02/BB/NĐT-HĐT-BGH/IUBH Biên bản cuộc họp tăng vốn điều lệ, huy động vốn và thành lập ban đầu tư và xây dựng cơ bản 04/04/2021 Tải xuống
01/BB/NĐT-HĐT-BGH/IUBH Biên bản cuộc họp tăng vốn điều lệ, huy động vốn và thành lập ban đầu tư và xây dựng cơ bản 22/03/2021 Tải xuống
09/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 0107/QĐ-ĐHTQBH ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục các hạng mục đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà và phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021-2030 09/03/2021 Tải xuống

 

about-star