Văn bản chỉ đạo, điều hành

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
04/BC/VPDU-ĐHQTBH Báo cáo kết quả sinh hoạt chi ủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 6 tháng đầu năm 2021 29/06/2021 Tải xuống
03/CV-CU/ĐHQTBH Công văn đăng ký tham dự lớp học Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng Đảng 03/06/2021 Tải xuống
  Báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ Đảng viên tính đến 01/4/2021 01/04/2021 Tải xuống