Trung tâm Ngoại ngữ Tin học BHIU

 

STT

SỐ KÝ HIỆU

TRÍCH YẾU ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
1 Văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước
1.1 Thông tư
1.1.1 21/2018/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/01/2021 Tải xuống
1.1.2 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Tải xuống
1.1.3 19/2015/TT/GDĐT Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Bộ Giáo dục và Đào tạo 08/09/2015 Tải xuống
1.1.4 03/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 11/03/2014 Tải xuống
1.2 Quyết định
1.2.1 30/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo 06/06/2008 Tải xuống
2 Văn bản của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
2.1 Quy chế
2.1.1 86/NQ-ĐHQTBH Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 30/07/2020 Tải xuống
2.1.2 103/QĐ-ĐHQTBH Quy chế thu, chi nội bộ của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 31/8/2020 Tải xuống
2.1.3 104/QĐ-ĐHQTBH Quy chế quản lý lao động, tiền lương, BHXH của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hội đồng Trường 01/9/2020 Tải xuống
2.2 Quy định        
2.2.1 94/QĐ/VP-ĐHQTBH Quy định đánh số văn bản Ban Giám hiệu 09/11/2021 Tải xuống
2.2.2 20/QĐ/VP-ĐHQTBH Nội quy làm việc Ban Giám hiệu 09/04/2021 Tải xuống
2.3 Quyết định        
2.3.1 69/QĐ-ĐHQTBH Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Ngoại ngữ thành Trung tâm Ngoại ngữ Tin học BHIU Ban Giám hiệu 01/12/2017 Tải xuống
2.3.2 25/QĐ-ĐHQTBH Quyết định về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hội đồng Trường 25/08/2017 Tải xuống

 

about-star