Thời khóa biểu

Lớp Chuyên ngành Học kỳ  
KT-K1502 Kế toán 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
KT-K1501 Kế toán 1 Xem chi tiết
2

Xem chi tiết

Phân công Giảng viên giảng dạy

TCNH-K1501 Tài chính ngân hàng 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
QTKD-K1501 Quản trị kinh doanh 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
CNTT-K1501 Hệ thống thông tin 1 Xem chi tiết
KTXD-K1501 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 1 Xem chi tiết
TCNH-K1401 Tài chính Ngân hàng 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
QTKD-K1401 Quản trị Kinh doanh 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
KTXD-K1401 Công trình dân dụng và công nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
KT-K1401 Kế toán 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
ĐTVT-K1401 Điện tử dân dụng và công nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
CNTT-K1401 Công nghệ Thông tin 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
ĐTVT-K1402 Kỹ thuật điện tử viễn thông (2020-2021) 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
Kỹ thuật điện tử viễn thông (2021-2022) 1 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
CNTT-K1402 Hệ thống thông tin 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
Bổ sung Xem chi tiết
KTXD-K1402 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
Bổ sung Xem chi tiết
QTKD-K1402 Quản trị doanh nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
Bổ sung Xem chi tiết
KTXD-K1403 Công trình dân dụng và công nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
1 (2021-2022) Xem chi tiết
2 (2021-2022) Xem chi tiết
CNTT-K1403 Hệ thống thông tin 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
KT-K1403 Kế toán doanh nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
QTKD-K1403 Quản Trị doanh nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
TCNH-K1403 Tài chính công (2020-2021) 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
Tài chính công (2021-2022) 1 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
KTXD-K1404 Công trình dân dụng và công nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
5

Xem chi tiết

Danh sách phân công giảng dạy

QTKD-K1404 Quản trị Kinh doanh (2020-2021) 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
Quản trị Kinh doanh (2021-2022) 1 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
KT-K1404 Kế toán Doanh nghiệp (2020-2021) 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
Kế toán Doanh nghiệp (2021-2022) 1 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
CNTT-K1404 Hệ thống thông tin (2020-2021) 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
Hệ thống thông tin (2021-2022) 1 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
KTXD-K1405 Công trình dân dụng và công nghiệp (2020-2021) 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
Công trình dân dụng và công nghiệp (2021-2022) 1 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
TH-03 K13 Học chung các ngành 2

Xem chi tiết

DS Giáo viên dạy