Thời khóa biểu

Lớp Chuyên ngành Học kỳ  
KT-K1502 Kế toán 1 Xem chi tiết
KT-K1501 Kế toán 1 Xem chi tiết
TCNH-K1501 Tài chính ngân hàng 1 Xem chi tiết
QTKD-K1501 Quản trị kinh doanh 1 Xem chi tiết
CNTT-K1501 Hệ thống thông tin 1 Xem chi tiết
KTXD-K1501 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 1 Xem chi tiết
TCNH-K1401 Tài chính Ngân hàng 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
QTKD-K1401 Quản trị Kinh doanh 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
KTXD-K1401 Công trình dân dụng và công nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
KT-K1401 Kế toán 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
ĐTVT-K1401 Điện tử dân dụng và công nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
CNTT-K1401 Công nghệ Thông tin 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
Phụ Xem chi tiết
5 Xem chi tiết
CNTT-K1402 Hệ thống thông tin 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
KTXD-K1402 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
QTDN-K1402 Quản trị doanh nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
KTXD-K1403 Công trình dân dụng và công nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
CNTT-K1403 Hệ thống thông tin 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
KT-K1403 Kế toán doanh nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
QTKD-K1403 Quản Trị doanh nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
KTXD-K1404 Công trình dân dụng và công nghiệp 1 Xem chi tiết
2 Xem chi tiết
3 Xem chi tiết
4 Xem chi tiết
TH-03 K13 Học chung các ngành 2

Xem chi tiết

DS Giáo viên dạy