Lịch thi

Năm học Lớp Học kỳ  
2021-2022 KTXD-K1402 2 Tải xuống
2021-2022 QTKD-K1402 2 Tải xuống
2021-2022 CNTT-K1401-K1402 Phụ Tải xuống
2021-2022 ĐTVT-K1401-K1402 Phụ Tải xuống
2021-2022 KT-K1401-K1404 Phụ Tải xuống
2021-2022 KTXD-K1401-K1405 Phụ Tải xuống
2021-2022 QTKD-K1401-K1404 Phụ Tải xuống
2021-2022 TCNH-K1401-K1403 Phụ Tải xuống