Kế hoạch đào tạo

NỘI DUNG ĐƯỜNG DẪN
Kế hoạch đào tạo lớp KT-K15 Tải xuống
Kế hoạch đào tạo lớp KT-K1403 Tải xuống
Kế hoạch đào tạo lớp KTXD-K1403 Tải xuống
Kế hoạch đào tạo lớp QTKD-K1402 Tải xuống
Kế hoạch đào tạo lớp CNTT-K1402 Tải xuống
Kế hoạch đào tạo lớp KTXD-K1402 Tải xuống
Kế hoạch đào tạo các khoa K1401 Tải xuống
Kế hoạch đào tạo chính quy toàn khóa K14 Tải xuống